SPECIALER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSÆTTELSESRET

BKH Law rådgiver om de ansættelsesretlige forhold, der opstår mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vi repræsenterer arbejdsgivere, bestyrelsesmedlemmer samt direktører, og vores ekspertiser omfatter bl.a. direktørkontrakter, funktionærforhold, vikarer, løsarbejdere, incitamentsprogrammer, ind- og udstationering, opsigelser og bortvisning, personalehåndbøger, virksomhedsoverdragelser, interne undersøgelser samt konfliktløsning.

BANK OG FINANSIERING

BKH Law rådgiver internationale og danske finansielle institutioner, fonde, andre långivere, FinTech leverandører, crowdfunding platforme samt kommercielle låntagere i forbindelse med forhandling, indgåelse samt eksekvering af finansielle kontrakter. Vores brancheteam assisterer med etablering af optimale lånestrukturer og ofte i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere.

Vi har lang erfaring med virksomheders kommercielle låneoptagelser, sammensætning af relevante sikkerhedspakker, FinTech, akkvisitionsfinansiering, (konvertible) obligationer, projektfinansiering, mezzanin og andre hybride lånefinansieringer, syndikerede lån, interkreditoraftaler, restrukturering samt finansiel regulering, herunder dialog med Finanstilsynet.

BESTYRELSESARBEJDE

BKH Law rådgiver om bestyrelsens arbejde. Corporate Governance (god selskabsledelse) bliver fortsat et mere centralt punkt, som virksomheder bedømmes på.

Vores advokater har personlige erfaringer som bestyrelsesmedlemmer, og rådgiver derfor i øjenhøjde. Vores specialer omfatter bl.a. selskabsret, generalforsamlinger, forretningsordner og ledelsesinstrukser, retningslinjer for god selskabsledelse, CSR, ledelsesansvar og konfliktløsning.

 

COMPLIANCE & INTERNE UNDERSØGELSER

BKH Law rådgiver internationale og danske virksomheder om legal risk management. I en stærkt digitaliseret og globaliseret verden er der behov for en vis ensretning af medarbejdere og samarbejdspartneres kommercielle adfærd, for at virksomhederne troværdigt kan imødekomme den fortsat stigende regulering. Det er særligt væsentligt at sikre sin juridiske risikoprofil i forbindelse med hurtig vækst, så dette ikke resulterer i en begrænset konkurrenceevne, fald i kvalitet og usmidige interne processer samt ansvarsfordeling.

Vores erfaringer omfatter bl.a. interne undersøgelser, udarbejdelse af compliance retningslinjer, persondataforhold, anti-korruption (UK Anti-Bribery/FCPA), whistleblower-ordninger samt assistance og tilrettelæggelse af audits.

 

E-COMMERCE, MARKEDSFØRING OG FORBRUGERRET

BKH Law rådgiver om alle forhold omkring virksomheders e-handelskoncepter samt markedsføring. Markedsføring over for forbrugere bliver fortsat mere kompleks og reguleret, og vi har væsentlige kvalifikationer til at assistere detailhandelen i forholdet til netop denne kundegruppe.

Vores erfaringer omfatter bl.a. oplysningskrav forbundet med e-handel, udarbejdelse af almindelige leveringsbetinger, fortrydelsesret, persondata, immaterielle forhold, in- og outsourcing, markedsføring og forbrugerret.

DATABESKYTTELSESRET OG DATASIKKERHED

BKH Law rådgiver såvel danske som udenlandske klienter om databeskyttelse og persondataret, herunder men ikke afgrænset til udarbejdelse af fortegnelser og interne procedurer og politikker, fastlæggelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, overførsler af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, håndtering af sikkerhedsbrud, gennemgang af databehandleraftaler og due dilligence-undersøgelser ved virksomhedsoverdragelser.

 

BKH Law team af specialister har indgående erfaring inden for persondataretten og BKH Law er valgt som databeskyttelsesrådgiver for store og mellemstore danske virksomheder.

ERHVERVS-, SELSKABS- OG FONDSRET

BKH Law rådgiver i alle forhold omkring etablering og ændring af selskaber, virksomheder og fonde. Vores erfaringer omfatter bl.a. valg af selskabsform, ejer- og kapitalforhold, generalforsamlinger og ledelsesforhold, Corporate Governance, fusion, spaltning, likvidation, samt overdragelse af kapitalandele. Vi har lang erfaring i dialog med Erhvervsstyrelsen.

Vi har indgående erfaring i at assistere vores klienter i kontraktforhandlinger, herunder i forbindelse med indgåelse af købsaftaler, joint ventures, strategiske alliancer, samarbejdsaftaler, produktions- og leveringsaftaler, outsourcing samt ved udarbejdelse af leveringsbetingelser.

FAST EJENDOM

BKH Law rådgiver ejendomsbranchen i forbindelse med udvikling af ejendomsprojekter, overdragelse af erhvervs- og boligejendomme, samt i udlejnings- og entreprise forhold samt tvister herom.

Vores erfaringer omfatter bl.a. forhandling og indgåelse af købsaftaler, due diligence, rådgivning om optimale finansierings- og akkvisitionsstrukturer, indgåelse af bolig- og erhvervslejekontrakter, opsigelse og fraflytning, assistance med optimering af investeringsejendomme, tinglysning, erstatningsansvar samt konfliktløsning.

IMMATERIELRET

BKH Law rådgiver om alle immaterialretlige emner, herunder ophavsret, licenser, varemærker, designs, domænenavne, patenter, brugsmodeller og markedsføringsret.

 

BKH Laws team af specialister har en indgående erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter om overdragelse, samarbejde om og licensering af immaterielle rettigheder, due dilligence-undersøgelser ved virksomhedsoverdragelser og håndtering af tvister ved nationale og internationale domstole og voldgiftsinstitutter.

IT-RET

BKH Law rådgiver såvel danske som udenlandske klienter, der beskæftiger sig med udvikling, licensering, distribution og salg af IT-services. Derudover rådgiver BKH Law offentlige myndigheder, der indkøber it-ydelser under iagttagelse af udbudsreglerne.

 

BKH Laws team af specialister har et indgående kendskab til såvel IT-rettens retlige rammer som de tekniske og forretningsmæssige rammer for IT-services og IT-infrastruktur.

INSOLVENS

BKH Law rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle problemstillinger knyttet til konkurser og rekonstruktioner. Vores advokater inden for området har stor erfaring med behandling af insolvensretlige problemstillinger og ikke mindst rekonstruktioner. Hos BKH er en af vore advokater certificeret insolvensadvokat og tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel, hvorfor vi kan tilbyde rådgivning på højeste faglige niveau.

BKH repræsenterer kreditorer, såvel professionelle og institutionelle som private og lønmodtagere, i alle insolvensretlige forhold. Vi kan hurtigt bistå, når en debitor ikke kan betale sine kreditorer, ligesom vi også gerne repræsenterer nødlidende virksomheder.

KAPITALMARKEDER

BKH Law rådgiver børsnoterede virksomheder og andre markedsdeltagere. Vi har høj ekspertise med at rådgive virksomheder i forbindelse med optagelse af handel og emissioner, herunder særligt på vækstbørsen Nasdaq First North.

 

Som det blot andet advokatfirma uden for USA, og som den eneste advokat i Danmark, er BKH godkendt som sponsor på amerikanske OTC Markets (OTCQX/QB). Godkendelsen giver os en unik mulighed for at hjælpe virksomheder med at få adgang til investorer på verdens største kapitalmarked, USA.

 

BKH Law tilbyder blandt andet rådgivning inden for børsnotering, emission (primær og sekundære), børsregler, overtagelsestilbud og corporate governance. Vores team arbejder tæt sammen med vores specialer inden for bl.a. køb og salg af virksomheder (M&A) og erhvervs-, selskabs- og fondsret med henblik på at sikre vores klienter en grundig og smidig proces.

KONFLIKTLØSNING

BKH Law fører voldgifts- og retssager for internationale og danske virksomheder for de danske domstole på alle niveauer, herunder for Højesteret.

Vores rådgivning respekterer, at tvister kan være særligt byrdefulde, og således har stor betydning kommercielt. Vi assisterer i forligsforhandlinger, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt, herunder ved at udtage stævninger, udarbejdelse af processkrifter, domsforhandle, sammensætning af voldgiftretter samt nedlæggelse af forbud.

KONKURS

BKH Laws advokater virker ofte som kuratorer i konkursboer eller som udpeget rekonstruktør under en rekonstruktion. BKH’s advokater har i denne forbindelse erfaring med konkursbehandling af så godt som alle brancher og har stor erfaring med konkursboer med aktiviteter og problemstillinger i flere lande. BKH rådgiver også gerne nødlidende virksomheder og deres ledelse i forbindelse med konkursens indtræden eller efterfølgende.


KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER (M&A)

BKH Law har lang erfaring i at rådgive internationale og danske virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A) i Danmark. Vi samarbejder med investeringsbanker og corporate finance advisory teams for at sikre en optimal transaktionsstruktur for vores klienter.

Vores erfaringer omfatter venture capital, private equity, joint ventures/strategiske alliancer, generationsskifter samt equity crowdfunding. Vi assisterer bl.a. med grænseoverskridende projektstyring, forhandling af overdragelses- og investeringsaftaler samt term sheets, opsætning af datarum, due diligence undersøgelser, gennemførelse af handler (closing), incitamentsprogrammer samt ejeraftaler.

 

PERSONDATARET

BKHH Law rådgiver om de juridiske aspekter af persondataretten. Området har fået en stigning betydning i den daglige drift i de fleste virksomheder. Se også Databeskyttelseret og datasikkerhed.

Vores team af specialister har indgående erfaring inden for persondataretten og BKH Law er valgt som databeskyttelsesrådgiver for store og mellemstore danske virksomheder. 

PRIVATE EQUITY

BKH Law rådgiver private equity fonde og andre investorer i forbindelse med fundraising, etablering af fonde/investeringsenheder samt konkrete investeringsstrukturer. I vores rådgivning inddrager vi bl.a. seneste internationale trends og vilkår fra ILPA, IPEV Guidelines samt fra EVCA og BVCA.

Vores erfaringer omfatter bl.a. investerings- og ejeraftaler, herunder investment management agreements, limited partnership agreements og carried interest contracts, FAIF forhold, assistance med IM, assistance til general partners omkring deres særlige forhold, afgivelse af legal opinions, ILPA statements, tilrettelæggelse af incitamentsprogrammer, interne arbejdsgange i henhold til IMA, due diligence undersøgelser, investering i samt køb og salg af virksomheder (M&A), exit, likvidation af fonde og distribution af dividender.

REKONSTRUKTION

BKH Law rådgiver virksomheder og deres ledelse i forbindelse med rekonstruktion af nødlidende virksomheder. Vi forhandler gerne på virksomhedens vegne med banker og kreditorer i forbindelse med rekonstruktioner eller frivillige gælds- og akkordordninger. Det primære formål med vores rådgivning er at sikre virksomhedens overlevelse og i denne forbindelse ikke mindst søge at bevare virksomhedens arbejdspladser.

UDBUDSRET

BKH Law rådgiver danske og udenlandske klienter om udbudsretlige emner og offentlig privat samarbejde med den offentlige sektor i Danmark. BKH Law rådgiver herudover en række offentlige myndigheder om udbudsretlige emner og medvirker i alle dele af udbudsforretningen. Desuden fører BLH Law klagesager for Klagenævnet for Udbud.

 

BKH Laws team af specialister har indgående erfaring inden for udbudsretten og har gennemført flere udbudsforretninger både for private virksomheder og offentlige ordregivere. BKH Law har desuden et bredt kendskab til danske marked for offentlige indkøb og services og rådgiver bl.a. en række specialiserede virksomheder om salg af services og administration af kontrakter i den offentlige sektor.

UDENLANDSKE VIRKSOMHEDERS ETABLERING I DANMARK

BKH Law rådgiver udenlandske virksomheder omkring etablering i Danmark. Vi samarbejder tæt med Udenrigsministeriet (Invest in Denmark), og tilrettelægger sammen med vores klienter den mest smidige etablering i alt fra valg af selskabsform, herunder moms- og skatteforhold, medarbejderforhold samt arbejds- og opholdstilladelser.