top of page

Præjudicielle domme afsagt i danske sager om retmæssig ejerskab af udbytte og renter

Ved en anmodning fra Skatteministeriet vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater samt Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fællebeskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, har EU-domstolen ved en række præjudicielle afgørelser af 26. februar 2019 taget stilling til, om der bør indeholdes kildeskat på udbytte og renter ved udbetaling til moderselskaber inden for EU, som er ultimativt ejet af selskaber som ligger uden for EU. Formålet med direktiverne er at fritage udlodning af udbytter og renter mellem koncernforbundne EU-selskaber for kildeskat. For så vidt angår koncernstrukturer der er tilrettelagt med det formål at opnå en skattefordel, eksempelvis såfremt de respektive pengestrømme fortsætter til moderselskaber udenfor EU, vil der være tale om retsmisbrug med den konsekvens, at der ikke kan opnås en skattefritagelse.

Til brug for analysen af om der foreligger retsmisbrug, inddrager EU-domstolen både et objektivt og et subjektivt element. Det objektive element består i, at strukturen skal være etableret således, at der formelt opnås en skattefordel efter direktivets regler. Det subjektive element består i, at man kunstigt har skabt de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel.

Endelig slår EU-domstolen fast, at det er uden betydning for en eventuel konstatering af, om der foreligger retsmisbrug, at en medlemsstat, hvorfra renterne hidrører, har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den tredjestat, hvor det selskab, som er renternes retmæssige ejer, er hjemmehørende.

Desuden bemærker domstolen, at der eksisterer et generelt anti-misbrugsprincip i EU-retten, hvorefter medlemsstaterne er forpligtede til at indeholde kildeskat selv i de tilfælde, hvor der i national lovgivning ikke er implementeret anti- misbrugsbestemmelser.

RESULTAT

På baggrund af EU-domstolens afgørelser, kan følgende konklusioner drages:

  • EU-domstolen har slået fast, at den retmæssige ejer er den enhed, som økonomisk set reelt modtager disse renter/udbytter, og som derfor råder over beføjelsen til frit at fastlægge anvendelsen heraf. Et gennemstrømningsselskab vil i sagens natur ikke have råderetten, når det videreformidler beløbet inden for ”kort tid”. Det påhviler det udstedende selskab at bevise, at pengestrømmen ender i et selskab, som kvalificeres til skattefritagelse efter Rente- eller Moder-/Datterselskabsdirektivet.

  • Retsmisbrug foreligger, når den nationale myndighed ud fra et sæt objektive og subjektive kriterier kan godtgøre, at et selskab ikke har nogen økonomisk begrundelse, uagtet den rent formelle karakter af en koncerns struktur, herunder den finansielle konstruktion og af lån.

Afgørelsernes betydning - den danske effekt

EU-domstolens afgørelser udgør et centralt fortolkningsbidrag til domsafsigelsen i de verserende sager i Østre - og Vestre Landsret. Det vil på den baggrund være op til de danske domstole at afgøre, om konstruktionerne i de verserende sager udgør misbrug, og kan tilsidesættes med det resultat, at der skal betales kildeskat.

Afgørelserne understreger vigtigheden af, hvor centralt det er for danske virksomheder at sikre sig, at der forud for udlodning af udbytte eller betaling af renter til moderselskaber, som er ejet uden for EU, drager omsorg for at få gennemført en juridisk tilbundsgående undersøgelse af forholdene. Bevisbyrden, som er pålagt det udstedende selskab, lader til at være vanskeligere at løfte end nogensinde før.

Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet eller ønsker at høre om EU-domstolens afgørelser, kan du kontakte Tony Wendt, Director Legal Counsel, tw@bkhlaw.dk, tlf.: +45 20 92 04 60.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page