top of page

Nyt lovforslag vil udvide brugen af eksperter i retssager

Justitsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag, der har til formål at gennemføre Retsplejerådets anbefalinger om brug af sagkyndig bevisførelse i civile retssager. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, træder reglerne i kraft 1. juli 2017.

Lovforslaget indeholder tre nye muligheder:

1. En udvidelse af muligheden for at udpege flere skønsmænd til at vurdere et forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter (syn og skøn).

2. En udvidet mulighed for at foretage nyt syn og skøn om samme forhold.

3. Parterne får mulighed for i enighed at fremlægge sagkyndige erklæringer, de selv har indhentet under sagen.

Under de gældende regler udpeges typisk kun to eller flere skønsmænd, såfremt der er behov for sagkyndige inden for flere fagområder, eller såfremt sagen er af stor økonomisk betydning. Når en skønserklæring under en igangværende retssag er afgivet, vil der kun undtagelsesvist kunne udmeldes nyt syn og skøn om samme forhold.

Lovforslaget åbner op for henholdsvis udpegning af flere skønsmænd samt nyt syn og skøn, når dette vurderes "hensigtsmæssigt". Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er dette tilfældet, når f.eks. et teknisk forhold kan vurderes ud fra flere faglige tilgange.

Det er positivt, at der i højere grad bliver mulighed for at få en supplerende sagkyndig vurdering af f.eks. et teknisk forhold, idet en skønsmands erklæring typisk vil blive lagt til grund af domstolene og derfor har en stor betydning for en retssags udfald. Vi forventer, at reglerne får parter og dommere til at vælge to eller flere skønsmand allerede ved første syn og skøn. Selvom reglerne åbner op for, at en part kan forhale en sag ved at anmode om nye sagkyndige vurderinger, hvilket vil medføre ekstra omkostninger for parterne og en længere sagsbehandlingstid, kan domstolene under henvisning til manglende "hensigtsmæssighed" afvise at imødekomme en anmodning om syn og skøn.

Hvis du vil høre mere om lovforslaget, kan du kontakte advokat Karsten Thomas Henriksen (kth@bkhlaw.dk) eller advokatfuldmægtig Stefan Westh Wiencken (sww@bkhlaw.dk).

Brinkmann Kronborg Henriksen fører voldgifts- og retssager for internationale og danske virksomheder for de danske domstole i alle instanser, herunder Højesteret. Vores rådgivning respekterer, at tvister kan være særligt byrdefulde, og således har stor betydning kommercielt. Vi assisterer i forligsforhandlinger, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt, herunder ved at udtage stævninger, udarbejdelse af processkrifter, hovedforhandle, sammensætning af voldgiftretter samt nedlæggelse af forbud.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page