top of page

PRIVATLIVSPOLITIK 

Denne privatlivspolitik (herefter ’politik’) beskriver, hvordan BKH Law (herefter ’BKH’) behandler personoplysninger i vores sagsbehandling. ’Personoplysninger’ omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen ’personoplysninger’.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

 

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, er:

BKH Law
CVR-nr.: 37 34 96 74
Amaliegade 15
1256 København K
Telefon: +45 70 60 50 26
E-mail: info@bkhlaw.dk

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata og dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Morten Bordrup på telefon +45 22 89 56 41 eller på mail mb@bkhlaw.dk.

Vi beder om, at du i din henvendelse til os giver tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

’Behandling’ af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Til brug for vores ydelser til vores klienter indsamler, behandler og opbevarer BKH en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon og adresse. Det juridiske grundlag for vores behandling af almindelige personoplysninger er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra b, hvis du som klient er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient. I andre tilfælde, herunder hvis du er ansat hos vores klient, er modpart eller en anden person af betydning for sagens behandlinger, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at rådgive, håndhæve eller forsvare vores klients interesser.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (f.eks. virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer. Grundlaget for behandling af CPR-numre er BKH’s forpligtelse til at overholde hvidvask-, tinglysnings- og/eller selskabslovens regler, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, jf. forordning 679/2016 art. 87 og med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. forordning 679/2016 art. 87

I forbindelse med behandling af straffesager, behandler vi i nogle tilfælde oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser. Grundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold er, at det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, 2. pkt., jf. forordning 679/2016 art. 10, og

I nærmere afgrænsede tilfælde behandler BKH i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Vi vil kun behandle sådanne oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. forordning 679/2016 art. 6, stk. 1, litra a og litra e, og forordning 679/2016 art. 9, stk. 2, litra a og f.

MODTAGERE

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. I vores sagsbehandling vil vi udveksle dine oplysninger med modparter og domstole. Vi vil endvidere udveksle dine oplysninger med offentlige myndigheder, såfremt vi har indhentet dine oplysninger med det formål at udveksle oplysningerne med offentlige myndigheder, fx ved registrering af ændringer i selskaber.

Vi opbevarer dine oplysninger så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af det formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Herefter bliver oplysningerne slettet. Vi anvender Visma e-conomic A/S til håndtering af vores fakturaer, DocuSign, Inc. til håndtering af elektronisk aftaleindgåelse, Microsoft Ireland Operations, Ltd. og UNIX Hosting til elektronisk dokumenthåndtering. En liste over vores databehandlere kan rekvireres hos os ved henvendelse til ovennævnte kontaktperson.

DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset efter lovgivningen eller af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder her: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf.   

 

KLAGEMULIGHEDER

Er du uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå BKH behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

ÆNDRINGER I POLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre politikken grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Politikken er senest opdateret den 15. juni 2021.

 

bottom of page